Prowadzenie stołówki

Opublikowano: poniedziałek, 03, sierpień 2015

 

>>> Szczegóły i regulamin konkursu <<<


 

Informacja na temat  posiedzenia Komisji Przetargowej powołanej w związku

z ogłoszeniem Przetargu ofert na najem pomieszczeń i prowadzenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie

W dniu 30 lipca 2015 roku o godz. 13:00 odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej. Stawiło się 2 z 2 Członków Komisji. W pierwszej części uczestniczyli obserwatorzy reprezentujący oferentów.

Przewodnicząca Komisji otworzyła posiedzenie.

Nastąpiło otwarcie ofert przez Przewodniczącą Komisji. W odpowiedzi na konkurs złożono 5 ofert:

Oferta nr 1: F.H.U. „JAPAJA” Patrycja Karasińska

Oferta nr 2 : DA-KAR Anna Kubić

Oferta nr 3: Impel Catering „Company” Sp. z.o.o. S.K. 53-111 Wrocław

Oferta nr 4: IGuana Catering s.c.

Oferta nr 5: Gdańska Spiżarnia Sp. z.o.o.

Przewodnicząca Komisji odczytała ceny z poszczególne posiłki zaproponowane przez oferentów i obserwatorzy opuścili jawną część posiedzenia Komisji.

Komisja przystąpiła do oceny ofert pod względem formalnym.

Komisja rozpoczęła ocenę ofert pod względem merytorycznym.

Komisja Konkursowa podsumowała wszystkie punkty uzyskane przez Oferentów

w toku oceny merytorycznej.

W związku z uzyskaną najwyższą liczbą punktów(87,50pkt.) Komisja Konkursowa wybrała Ofertę nr 2 : DA-KAR Anna Kubić.

Wybór wykonawcy został przeprowadzony w trybie konkursowym, gdyż zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień Publicznych, przedmiotowe zamówienie podlega wyłączeniu spod reżimu stosowania w/w Ustawy, ze względu na jego  wartość, która nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro (netto). Tym samym przy udzielaniu zamówień do podanej wartości nie mają zastosowania żadne przepisy ustawy, w tym dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej, jakimi są protesty i odwołania.

Dokumentacja konkursu jest dostępna do wglądu dla oferentów w siedzibie Organizatora po uprzednim umówieniu.

 

Przewodnicząca komisji

Dyrektor Ewa Kosznik