Sprawdzian klasy VI

Opublikowano: czwartek, 16, październik 2014

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ

Od kwietnia 2002 roku przeprowadza się powszechny sprawdzian dla uczniów kończących szóstą klasę szkoły podstawowej. Jego celem jest sprawdzenie opanowania umiejętności niezbędnych na wyższym etapie kształcenia (w gimnazjum) i przydatnych w życiu. Wyniki sprawdzianu, analizowane z uwzględnieniem ocen szkolnych oraz kontekstów kształcenia, pozwalają na pełniejsze diagnozowanie osiągnięć uczniów i, tym samym, ułatwiają opracowanie indywidualnych zaleceń dotyczących ich dalszej edukacji. Nauczycielom i szkołom takie analizy mogą pomóc w doskonaleniu pracy, a decydentom – w prowadzeniu efektywnej polityki oświatowej. Wszystko to sprzyja podnoszeniu jakości pracy polskiej szkoły.

 

• Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy, to znaczy, że musi do niego przystąpić każdy szóstoklasista z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.

• Dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (z dysleksją rozwojową) warunki i forma sprawdzianu są dostosowane do ich możliwości.

• Sprawdzian jest przeprowadzany w kwietniu.

• Dla uczniów, którzy nie przystąpią do sprawdzianu z powodu wypadków losowych w pierwszym terminie, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyznaczy dodatkowy termin.

• Uczeń, który nie przystąpi do sprawdzianu w dodatkowym terminie, powtórzy ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpi do sprawdzianu w następnym roku.

• Test jest przeznaczony do sprawdzenia stopnia opanowania umiejętności opisanych w standardach wymagań w zakresie 5 kategorii: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystanie wiedzy w praktyce.

• Test zawiera zazwyczaj 24 zadania: 20 zadań zamkniętych (test wyboru z jedną poprawną odpowiedzią) i 4 zadania otwarte.

• Za zadania zamknięte można uzyskać 20 pkt – po 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź. Za zadania otwarte również można uzyskać 20 punktów. Suma możliwych do zdobycia punktów wynosi 40.

• Sprawdzian jest przeprowadzany w całej Polsce w tym samym dniu o identycznej treści.

• Nie zaleca się porównywania wyników Sprawdzianów z różnych lat, ponieważ ich stopień trudności jest różny. Do porównania wyników uzyskanych przez każdą szkołę z wynikami innych szkół wykorzystuje się dziewięciostopniową skalę staninową. Można na jej podstawie określić, ile szkół uzyskało taki sam lub podobny wynik oraz obliczyć, ile szkół uzyskało wyniki niższe a ile wyższe. Przedziały punktowe tej skali każdego roku wyznacza się w Wydziale Sprawdzianów dla Uczniów Szkół Podstawowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

• Uczniowie naszej szkoły osiągają bardzo dobre rezultaty i znajdują się ze swoimi wynikami w staninach wysokich (poziom 7) a ostatnio w bardzo wysokim (poziom 8/9 możliwych). 

• W roku szkolnym 2008/2009 osiągnęliśmy najlepszy wynik w Gminie Żukowo!

Szukaj