BADANIE DZIECKA W PORADNI PP

Opublikowano: piątek, 07, październik 2022

 

PROCEDURA DOTYCZĄCA BADANIA DZIECKA W PORADNI
PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

 

Publiczną, oświatową placówką działającą na terenie powiatu kartuskiego (obejmującą opieką naszą szkołę) jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kartuzach, w której przyjęcia odbywają się bezpłatnie, na wniosek rodziców/opiekunów prawnych.

1.Rodzic/opiekun prawny zainteresowany przebadaniem swojego dziecka w poradni psychologiczno – pedagogicznej w celu uzyskania opinii  psychologiczno – pedagogicznej (m. in. dot. specyficznych trudności w uczeniu się), bądź orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego powinien wystąpić do Dyrektora szkoły z wnioskiem o wydanie stosownej opinii o dziecku (załącznik nr.1), którą opracowuje wychowawca bądź specjalista pracujący z dzieckiem.

2.Pobrać ze strony szkoły i wypełnić właściwy wniosek do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
(w przypadku badania w sprawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego pobrać także druk właściwego zaświadczenia lekarskiego).

3.Otrzymać opinię wychowawcy bądź specjalisty na temat dziecka. Opinię przygotowuje się w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania przez szkołę pisemnego wniosku o jej sporządzenie.

4.Opinia zostaje sporządzona w dwóch egzemplarzach, jeden odbiera rodzic/opiekun prawny, drugi pozostaje w dokumentacji szkolnej.

5.Opinię o dziecku odbiera się za potwierdzeniem odbioru na kopii dokumentu.

6.Kopia opinii przechowywana jest w dokumentacji szkoły.

7.Rodzic jest zobowiązany  dostarczyć komplet dokumentacji do poradni (wniosek do poradni psychologiczno – pedagogicznej, opinię nauczyciela o dziecku, ewentualne zaświadczenia lekarskie).

8.Dostarczyć do sekretariatu szkoły stosowny dokument otrzymany po badaniu w poradni (tj. opinię, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego).

9.W przypadku wątpliwości bądź jakichkolwiek pytań rodzic/ opiekun prawny może skontaktować się z wychowawcą, pedagogiem lub psychologiem szkolnym.

10.Nauczyciel bądź specjalista szkolny nie wydają opinii o uczniu bez zachowania przyjętej procedury.

 

Załączniki:

1.Wniosek do Dyrektora o wydanie opinii o dziecku.

2.Wniosek do poradni psychologiczno – pedagogicznej o wydanie opinii o dziecku.

3.Wniosek do poradni psychologiczno – pedagogicznej o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

4.Zaświadczenia lekarskie właściwe dla niepełnosprawności.

 

 

Adres Poradni:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kartuzach

ul. Kolejowa 17, 83-300 Kartuzy

tel. 58 736 63 74

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

http://pppkartuzy.pl/

 

 

 

 

OPINIA wniosek do PPP.doc

ORZECZENIE wniosek do PPP.doc

SZKOŁA wniosek o opinię.doc

zaświadczenie lekarskie - zindywidualizowana ścieżka kształcenia.doc

zaswiadczenie-lekarskie-indywidualne-nauczanie.doc

zaświadczenie lekarskie - kształcenie specjalne.doc

zaświadczenie lekarskie słabosłyszący.doc 

zaświadczenie lekarskie słabowidzący.doc

 

Szukaj