Statut

Opublikowano: wtorek, 17, wrzesień 2019

Załącznik
do uchwały nr II/2017/2018/

Rady Pedagogicznej
z dnia 14 listopada 2017 r.

 

 

STATUT

Szkoły Podstawowej im. ks. prałata Józefa Bigusa

w Baninie

 

 

Pieczątka szkoły

 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne. 

§ 1

 

 

Niniejszy Statut został opracowany na podstawie:

1.     Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997;

2.     Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);

3.     Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);

4.     Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 i 1954), ze zmianami;

5.     Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.  (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami); 

6.     Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U.  Nr 100, poz. 908);

7.     ROZPORZĄDZENIE MEN  w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli  - podpisane 17 marca 2017. (Dz. U. z 2017r., poz. 649);

8.     ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 14 lutego w sprawie podstaw programowych wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2017r. , poz.356);

9.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 30 sierpnia  2012 r., poz. 977,  ze zm.);

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 10 czerwca 2015 r.  w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 843) (Dz. U. Z 11.08.2016 poz. 1278 ze zm.);

11. ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014, poz. 1170) – zmiana 24.08.2016 (Dz. U. z 2016, poz.1368);

12. ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015, poz. 1113);

13. ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014, poz. 1157);

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia  1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 ze zm.);

15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach   (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.);

16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532).

 

§ 2

 

1.      Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o:

1)    szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. ks. prałata Józefa Bigusa siedzibą w Baninie przy ulicy Tuchomskiej 15;

2)    oddziale przedszkolnym- należy przez to rozumieć roczne przygotowanie przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej oraz oddziale 5-latków;

3)    oddziale gimnazjalnym – należy przez to rozumieć trzyletni cykl kształcenia na poziomie gimnazjum;

4)    dyrektorze- należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie;

5)    radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Szkoły Podstawowej ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie;

6)    ustawie - należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku Dz. U. z 2017, poz. 59);

7)    statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie;

8)    uczniach - należy przez to rozumieć dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniów szkoły podstawowej oraz oddziałów gimnazjalnych;

9)    obwodzie szkoły – należy przez to rozumieć obwód Szkoły ustalony zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Żukowie;

10) rodzicach - należy przez to rozumieć  także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

11) wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono jeden oddział w szkole;

nauczycielach - należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Szkoły Podstawowej im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie;

12) organie sprawującym nadzór pedagogiczny- należy przez to rozumieć Pomorskiego Kuratora Oświaty;

13) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Żukowo.

 

 

Rozdział 2.

Ogólne informacje o szkole

§ 3

 

1.     Cykl kształcenia w szkole podstawowej trwa 8 lat. W ostatnim roku nauki przeprowadza się sprawdzian ósmoklasisty.

2.     Cykl kształcenia w oddziałach gimnazjalnych trwa 3 lata. W ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin gimnazjalny.

3.     Wszystkie pomieszczenia dydaktyczne i socjalne szkoły służą do realizacji zadań statutowych.

4.     W szkole może być prowadzona działalność opiekuńczo-wychowawcza przez organizacje i stowarzyszenia wspomagające proces nauczania i wychowania dzieci w formie świetlic lub innych zajęć, za zgodą organu prowadzącego i po zapewnieniu przez te organizacje niezbędnych środków rzeczowych i finansowych.

5.     Szkoła może organizować w czasie wolnym od nauki wypoczynek dla dzieci i młodzieży po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i/lub nadzorującego zgodnie z odrębnymi przepisami.

6.     Obiekt szkoły i część terenu przyszkolnego jest objęta monitoringiem wizyjnym.

1)    Cele szczegółowe szkolnego systemu monitoringu wizyjnego obejmują:

a)     zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na terenie szkoły;

b)     przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym;

c)     monitorowanie negatywnych zjawisk i zdarzeń na terenie szkoły;

d)     kontrolę wejść i wyjść osób postronnych.

2)    Rejestrator i podgląd kamer znajduje się w pomieszczeniu wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

3)   Zapis obrazu wizyjnego obejmuje: ostatnie 30 dni w przypadku kamer szkolnych oraz 2 tygodnie w przypadku kamer znajdujących się na kompleksie boisk sportowych.

4)   Zapis w systemie monitoringu może być wykorzystany do:

a)     ustalania sprawców negatywnych zjawisk i zdarzeń na terenie szkoły;

b)     podejmowania działań interwencyjnych;

c)     podjęcia odpowiednich działań przez dyrektora szkoły, wychowawcę 
i nauczycieli oraz funkcjonariuszy Policji w przypadku pobicia, stosowania przemocy, kradzieży, uszkodzenia mienia, itp.;

d)     prezentowania na zajęciach wychowawczych dobrej praktyki zachowania 
w szkole i poza szkołą na podstawie wybranych materiałów monitoringu.

5)   Dostęp do nagrań z monitoringu wizyjnego mają osoby upoważnione przez dyrektora szkoły.

7.     Szkoła posiada imię, sztandar, godło i hymn.

8.     Szkoła używa pieczęci urzędowej według ustalonego wzoru.

9.     Szkoła posiada bibliotekę wraz z czytelnią, świetlicę i stołówkę. 

10.  Szkoła prowadzi zajęcia z języka kaszubskiego, którego nauka obowiązuje przez cały cykl nauczania.

11.  Szkoła organizuje kształcenie w oddziałach: ogólnych, integracyjnych i sportowych:

1)   nabory do klas integracyjnych odbywają się zgodnie z odrębnymi przepisami;

2)   nabory do klas sportowych odbywają się zgodnie z Regulaminem rekrutacji do klasy sportowej;

3)   nabory do klas ogólnych odbywają się zgodnie z Zasadami rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie na dany rok szkolny.

 

 

Rozdział 3

Cele i zadania szkoły 

§ 4

 

1.      Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego oraz uwzględniające program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Szkoła w szczególności realizuje następujące cele:

1)     prowadzi uczniów do nabywania i rozwijania umiejętności poprawnego i swobodnego wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia;

2)     rozwija poznawcze możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata;

3)     zapewnia opanowanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;

4)     rozwija i przekształca spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą, zapewnia dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści, przygotowuje do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego oraz fizycznego;

5)     rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, traktowania wiadomości przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;

a)     dba o rozwój moralny i duchowy dziecka;

b)     uczy pozytywnych zachowań w stosunkach międzyludzkich;

6)     rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne zdolności twórcze;

7)     rozwija zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci realistycznych od fantastycznych;

8)     rozwija umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu;

9)     zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną;

10)   uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu równych szans oraz stwarza warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci;

11)   zapewnia warunki rozwoju uczniom niepełnosprawnym;

12)   stwarza przyjazną atmosferę i pomaga dziecku w dobrym funkcjonowaniu w społeczności szkolnej;

13)   kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną, wyrabia czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego;

14)   prowadzi działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem;

15)   kształtuje świadomość ekologiczną;

16)   wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej, oraz umożliwia poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej;

17)   kultywuje tradycje narodowe i regionalne;

18)   rozbudza i rozwija uczucia patriotyczne;

19)   umożliwia poznanie regionu i jego kultury, wprowadza w życie kulturalne wspólnoty lokalnej;

20)   umożliwia kulturalne spędzenie czasu wolnego;

21)   umacnia wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów oraz umożliwia rozwijanie uzdolnień i indywidualnych zainteresowań uczniów;

22)   stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;

23)   zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych, a także stwarza warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej;

24)   kształtuje postawę otwartości wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość;

25)   wprowadza uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazuje wzorce postępowania i budowania relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

26)   wspiera rodzinę w kształtowaniu uniwersalnego systemu wartości poprzez umożliwienie uczniom uczęszczania na lekcje etyki lub religii;

27)   kształtuje u uczniów poczucie godności własnej osoby i szacunek dla godności innych osób;

28)   rozwija takie kompetencje jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

29)   rozbudza ciekawość poznawczą uczniów oraz motywację do nauki;

30)   wyposaża uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtuje takie umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

31)   ukazuje wartość wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

32)   wspiera uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji.

 

 

Rozdział 4.

Działalność edukacyjna, opiekuńcza i wychowawcza szkoły 

§ 5

 

1.      Cele wymienione w § 4 szkoła realizuje poprzez podjęcie zadań z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju i potrzeb uczniów, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a w szczególności:

1)     umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły poprzez:

a)     realizację podstawy programowej,

b)     ciekawe i atrakcyjne prowadzenie zajęć,

c)     pracę z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

d)     realizację innowacyjnych i różnorodnych programów rozwijających zainteresowania,

e)     umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych np. koła zainteresowań, zajęcia sportowe, nauczanie języków obcych, inne;

2)     umożliwia podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:

a)     organizowanie uroczystości z okazji świąt państwowych i kościelnych,

b)     eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach szkolnych,

c)     organizowanie lekcji religii i etyki do wyboru przez rodziców uczniów,

d)     umożliwienie poznania regionu i jego kultury, wprowadzenie w życie kulturalne wspólnoty lokalnej,

e)     poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej,

f)      wskazywanie uczniom godnych naśladowania autorytetów z historii i czasów współczesnych;

3)     sprawuje opiekę nad uczniami zgodnie z ich potrzebami i możliwościami szkoły w szczególności poprzez:

a)     dobrowolne i nieodpłatne udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej, 
za pośrednictwem pedagoga szkoły, psychologa, logopedy, a w miarę potrzeb innych specjalistów,

b)     organizowanie nauczania indywidualnego,

c)     zapewnianie uczniom niepełnosprawnym z obwodu szkoły uczęszczania do szkoły,

d)     udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej,

e)     wspieranie uczniów innej narodowości uczęszczających do szkoły;

4)     prowadzi działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, realizowaną w szczególności przez:

a)     diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniem,

b)     współpracę z rodzicami dzieci zagrożonych uzależnieniem,

c)     informowanie i przygotowywanie nauczycieli i rodziców do przeciwdziałania uzależnieniom,

d)     organizację przedstawień profilaktycznych i spotkań ze specjalistami do spraw uzależnień,

e)     organizację apeli, akcji, imprez przeciwdziałających uzależnieniom;

5) wyznacza nauczyciela wychowawcę dla każdego oddziału, który sprawuje szczególną opiekę wychowawczą nad każdym dzieckiem, a w szczególności:

a)     zobowiązuje wychowawcę do wypracowania wspólnie z uczniami reguł zachowania w szkole i  w razie potrzeb spisania ich w formie kontraktu,

b)     zobowiązuje każdego nauczyciela do eliminowania zachowań niepożądanych w środowisku szkolnym,

c)     współpracuje z nauczycielami uczącymi klasę;

6)     zapewnia opiekę nad uczniami z uwzględnieniem obowiązujących w szkole przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, tj.:

a)     organizuje szkolenia w zakresie bhp dla wszystkich pracowników szkoły, zapewnia przeszkolenie dla wszystkich nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

b)     za zgodą rodziców może ubezpieczać uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków,

c)     zapewnia opiekę nauczyciela prowadzącego zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, w tym nauczyciela wyznaczonego na zastępstwo,

d)     zapewnia opiekę ciągłą dzieciom realizującym roczne przygotowanie przedszkolne z chwilą przejęcia wychowanka do czasu przekazania wychowanka rodzicom lub innym upoważnionym przez nich na piśmie osobom,

e)     zapewnia opiekę uczniom podczas pobytu w świetlicy,

f)      zapewnia opiekę uczniom podczas pobytu w szkole zgodnie z tygodniowym planem zajęć,

g)     zapewnia opiekę nauczyciela dyżurującego podczas przerw według ustalonego harmonogramu dyżurów,

h)     zapewnia opiekę podczas zajęć poza terenem szkoły zgodnie z obowiązującym regulaminem dotyczącym organizacji wyjść i wycieczek szkolnych,

i)       zwiększa poziom bezpieczeństwa uczniów poprzez zainstalowany system monitoringu w budynku i wokół niego;

7)     wspiera nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów;

8)     realizuje profilaktykę w zakresie zagrożeń uzależnieniami zgodnie z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły;

9)     organizuje doradztwo związane z wyborem szkoły ponadpodstawowej.

 

 

Rozdział 5

Bezpieczeństwo w szkole i poza nią 

§ 6

 

1.      W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie – o wejściu lub wyjściu z budynku decyduje osoba pełniąca dyżur na portierni (w zależności od czasu pracy), mająca prawo zatrzymania wszystkich osób.

2.      Uczniom nie wolno samodzielnie przebywać w obiektach sportowych i salach dydaktycznych.

3.      Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurujących podczas przerw międzylekcyjnych oraz pracowników obsługi.

4.      Za organizację szatni odpowiada osoba odpowiedzialna za szatnie.

5.      Szkoła nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni bez opieki.

6.      Uczniom nie wolno bez zgody nauczyciela w czasie zajęć i podczas przerwy opuszczać terenu szkoły.

 

 

§ 7

 

1.    Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem:

1)     podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Nauczyciel ten zobowiązany jest również do niezwłocznego poinformowania dyrektora szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć;

2)     podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek i imprez szkolnych – kierownik wycieczki lub imprezy wraz z opiekunami.

 

 

§ 8

 

1.      Nauczyciel i inne osoby prowadzące zajęcia zobowiązani są do sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych:

1)  z chwilą przyjścia ucznia do szkoły na:

a)     zajęcia edukacyjne obowiązkowe i nadobowiązkowe, poprzez które rozumie się zajęcia wyszczególnione w odpowiednim ramowym planie nauczania,

b)     zajęcia pozalekcyjne, poprzez które rozumie się zajęcia zorganizowane przez szkołę oraz płatne z budżetu szkoły, ale nie wprowadzone do planu nauczania (koła przedmiotowe, zainteresowań, zajęcia wyrównawcze i inne),

c)     zajęcia pozalekcyjne, inne niż wymienione w ust. 1 pkt 1 litera a) i b), płatne przez rodziców, organizowane przez inne organizacje lub stowarzyszenia;

2)  osoby prowadzące zajęcia są zobowiązane do:

a)     przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na prowadzonych przez siebie zajęciach,

b)     do systematycznego kontrolowania pod względem bhp miejsca, w którym są prowadzone zajęcia,

c)     samodzielnego usuwania dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłocznego zgłoszenia o zagrożeniu dyrektorowi lub wicedyrektorowi szkoły,

d)     kontroli obecności uczniów na każdych zajęciach edukacyjnych,

e)     wprowadzania uczniów do sal i pracowni oraz przestrzeganie regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach,

f)      sprowadzania uczniów klas I-III do szatni lub do świetlicy po ostatniej lekcji i dopilnowania tam porządku,

g)     zamykania sal lekcyjnych i innych pomieszczeń po zakończeniu danej jednostki lekcyjnej oraz pozostawienia klucza w wyznaczonym  do tego miejscu;

 

3)     w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku (informatyka, fizyka, chemia, technika) opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni i na pierwszych zajęciach lekcyjnych w danym roku szkolnym zapoznaje z nim uczniów;

4)     w salach gimnastycznych i na boisku obowiązuje przestrzeganie regulaminu sali gimnastycznej i boiska oraz przepisów bhp.

 

 

§ 9

 

1.      Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów.

2.      W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, postępuje zgodnie z procedurami bezpieczeństwa.

 

 

§ 10

 

1.      Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza nią wprowadza się procedurę zwalniania z zajęć lekcyjnych.

 

§ 11

 

1.      W szkole obowiązuje sposób szybkiego przekazywania informacji uczniowi i jego rodzicom poprzez dziennik elektroniczny. 

 

 

Rozdział 6

Organy szkoły 

§ 12

 

1.      Organami szkoły są:

1)     Dyrektor;

2)     Rada Pedagogiczna;

3)     Rada Rodziców;

4)     Samorząd Uczniowski.

 

 

§13

 

2.      Dyrektor szkoły w szczególności:

1)    kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

2)    sprawuje nadzór pedagogiczny;

4)     sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

5)     realizuje uchwały rady rodziców oraz rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

6)     dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;

7)     wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

8)     wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

9)     współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

10)   stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;

11)   odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

12)   współpracuje z pielęgniarką sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.

3.      Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1)    zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

2)    przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły, a także występowania z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;

3)    występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

4.      Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.

5.      W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor.

 

 

§14

Rada pedagogiczna

 

1.      W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole oraz asystenci.

2.      W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

3.      Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

4.      Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (półroczu) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

5.      Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku.

6.      Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

7.      Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)    zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę rodziców;

2)    podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3)    podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;

4)    ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

5)    podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

6)    ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

8.    Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) projekt planu finansowego szkoły;

2) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

9.      Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie rodziców.

10.   Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole;

11.   Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

12.   Rada Pedagogiczna oprócz posiedzeń plenarnych odbywa posiedzenia szkoleniowe, a także pracuje w zespołach wychowawczych, zespołach przedmiotowych lub innych zespołach problemowo-zadaniowych powołanych z inicjatywy dyrektora Szkoły. Pracą w/w zespołów kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu zadaniowego. 

13.   Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

14.   Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

 

§15

Rada rodziców

 

1.      W skład rady rodziców wchodzą:

1) po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

2.      W wyborach do rady rodziców jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

3.      Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

4.      Decyzje rady rodziców są jawne, ogłaszane na stronach internetowych szkoły. 

5.      Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

6.      Do kompetencji rady rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, o którym mowa w art. 26 ustawy Prawo oświatowe;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania szkoły;

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

 

 

§16

Samorząd uczniowski

 

1.      Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie jest jedynym organem reprezentującym ogół uczniów szkoły podstawowej.

2.      Samorząd Uczniowski oddziałów gimnazjalnych jest jedynym organem  reprezentującym ogół uczniów gimnazjum.

3.      Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie oraz Samorządu Uczniowskiego oddziału gimnazjalnego w Baninie określają regulaminy uchwalane przez ogół uczniów w głosowaniu.

4.      Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej, dyrektorowi lub radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły.

5.      Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

  

 

Rozdział 7

Organizacja pracy szkoły 

§ 21.

 

1.      Organizacja roku szkolnego: rozpoczyna się 1 września a kończy 31 sierpnia roku następnego.

2.      Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Termin zakończenia pierwszego półrocza ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, uwzględniając termin ferii zimowych zawarty w kalendarzu roku szkolnego.

3.      Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacyjny zatwierdzany jest przez organ prowadzący szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami.

4.      Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na postawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.

6.      W szkole tworzy się oddziały integracyjne,  sportowe i profilowane oddziały gimnazjalne.

 

 

§ 22

 

1.      Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom m.in. poprzez:

1)     typowanie uczniów do badań w poradni psychologiczno-pedagogicznej;

2)     opiniowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo oraz uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym do odpowiednich sądów dla nieletnich;

3)     współpracę i kierowanie rodziców i uczniów do ośrodków terapeutycznych;

4)     współpraca z ośrodkiem pomocy społecznej w sprawie uczniów wymagających pomocy materialnej. 

 

§23

 

1.      Jednostkami organizacyjnymi szkoły są oddziały.

2.    Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

 

 

§ 24

 

1.      Szkoła posiada świetlice, bibliotekę, czytelnię, stołówkę, gabinet pielęgniarki oraz obiekty sportowe.

2.      Zasady działania świetlicy, biblioteki, czytelni, stołówki, gabinetu pielęgniarki i obiektów sportowych określone są w szczegółowych regulaminach.

 

 

§ 25

Rekrutacja uczniów

 

1.      Rekrutację do szkoły przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności w ramach rejonizacji.

2.      W szczególnych przypadkach dopuszcza się, w ramach wolnych miejsc, przyjęcie uczniów spoza obwodu szkoły. Liczba uczniów przyjętych spoza obwodu szkoły nie może powodować zwiększenia liczby oddziałów.

3.      W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu niż liczba wolnych miejsc, listę przyjętych uczniów ustala się na podstawie kryteriów określonych przez szkołę. Kryteria, o których mowa wyżej podaje się do wiadomości w terminie ustalonym przez dyrektora.

4.      Kryteria rekrutacji określa oddzielny regulamin. 

 

 

Rozdział 8

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

§ 26

 

1.      Nauczyciele mają prawo do:

1)     szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i uczniów;

2)     wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi;

3)     współdecydowania o wyborze programu nauczania i podręcznika, swobody wyboru metody jego realizacji, w uzgodnieniu z zespołem przedmiotowym;

4)     jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy;

5)     stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego.

2.      Nauczyciele mają obowiązek:

1)     stosowania się w swojej pracy do wymagań przyjętych programów, dbania o bezpieczeństwo dzieci na zajęciach i w czasie między zajęciami;

2)     jasnego sformułowania wymagań wobec uczniów, udzielania uczniom i ich rodzicom informacji o postępach i uzyskanych ocenach z nauki i zachowania;

3)     udzielania uczniom wsparcia i indywidualnych konsultacji;

4)     traktowania wszystkich uczniów z szacunkiem i życzliwością;

5)     udziału w zebraniach rady pedagogicznej, zespołów przedmiotowych, współudziału w wyborach i działaniach organów szkoły. 

 

 

§ 27

 

1.      Nauczyciele pracują w powołanych przez dyrektora zespołach nauczycielskich.

2.      W celu realizacji zadań dydaktycznych dyrektor powołuje zespoły przedmiotowe składające się z nauczycieli danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych. Cele i zadania zespołów obejmują:

1)     wybór programów nauczania dla danych zajęć edukacyjnych i przedstawienie ich, po zaopiniowaniu przez radę rodziców, do zatwierdzenia radzie pedagogicznej jako szkolnego zestawu programów nauczania;

2)     wybór podręczników i przedstawienie ich, po zaopiniowaniu przez radę rodziców, do zatwierdzenia radzie pedagogicznej jako szkolnego zestawu podręczników;

3)     uzgadnianie sposobu realizacji wybranego programu nauczania;

4)     korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych;

5)     opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów;

6)     opracowanie metod badania wyników nauczania;

7)     dbałość o pracownie przedmiotowe.

3.      W celu realizacji zadań wychowawczych dyrektor powołuje zespół wychowawczy składający się z wychowawców wszystkich oddziałów.

4.      W celu realizacji innych zadań szkoły powoływane są zespoły zadaniowe.

 

 

§ 28

 

1.      Pracownicy nie będący nauczycielami:

1)     są zatrudniani zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2)     mogą zgłaszać do dyrektora wnioski dotyczące ulepszania miejsca pracy;

3)     za bardzo dobrą pracę mogą otrzymać nagrodę dyrektora szkoły.

2.      Obowiązkiem pracownika jest:

1)     troska o bezpieczeństwo dzieci poprzez sprawną organizację pracy, przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych;

2)     rzetelne wykonywanie powierzonych mu obowiązków, przestrzeganie regulaminu pracy;

3)     natychmiastowe zgłaszanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości;

4)     poszanowanie mienia szkolnego;

5)     przestrzeganie tajemnicy służbowej.

3.      Zakres zadań pracowników administracji i obsługi oraz asystenta nauczyciela i pomocy nauczyciela określa dyrektor w zakresach czynności. 

 

 

Rozdział 9

Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego 

§ 29

 

1.      Zasady oceniania i klasyfikowania uczniów zapisane są w następujących dokumentach:

1)     Wewnątrzszkolny System Oceniania Uczniów Szkoły Podstawowej;

2)     Wewnątrzszkolny System Oceniania Uczniów Oddziałów Gimnazjalnych;

3)     Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania Uczniów Szkoły Podstawowej;

4)     Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania Uczniów Oddziałów Gimnazjalnych.

 

 

Rozdział 10

Rodzice

§ 30

 

1.      Rodzice mają prawo do:

1)     dostępu do wszelkich informacji dotyczących kształcenia i wychowywania ich dzieci;

2)     rzetelnej informacji o postępach i ocenach nauki i zachowania dziecka;

3)     wsparcia ze strony szkoły w razie problemów wychowawczych;

4)     partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania, poprzez swoich przedstawicieli na sprawy szkoły.

2.      Rodzice mają obowiązek:

1)     wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności dziecka i nie zaniedbywać ich;

2)     poświęcać swój czas i uwagę nauce dzieci tak, aby wzmacniać wysiłki szkoły skierowane na osiągnięcie celów nauczania i wychowania;

3)     dbać o regularne uczęszczanie dziecka do szkoły, informowania wychowawcy o przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach, usprawiedliwiania nieobecności dziecka na piśmie lub poprzez dziennik elektroniczny w terminie 7 dni, w szczególnych przypadkach w terminie późniejszym;

4)     angażować się, jako partnerzy, w działania szkoły, aktywnie uczestniczyć w wyborach do rady rodziców;

5)     informować wychowawcę o sprawach mogących mieć wpływ na naukę i zachowanie dziecka.

3.      Rodzice ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie szkoły przez ich dzieci. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor. 

4.      Warunki współpracy szkoły i rodziców realizuje się m.in. poprzez:

1)     systematyczną wymianę informacji o uczniu, jego postępach i trudnościach oraz sposobach ich przezwyciężania;

2)     organizację indywidualnych oraz ogólnoklasowych spotkań z rodzicami;

3)     zaangażowanie nauczycieli oraz stworzenie przyjaznej atmosfery w klasie;

4)     wspólną dbałość o stworzenie optymalnych warunków do nauki.

5.      Na początku każdego roku szkolnego uczniowie oraz ich rodzice zostają poinformowani przez:

1)     nauczycieli o:

a)     wymaganiach, kryteriach i trybie oceniania z zajęć edukacyjnych,

b)     sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia,

c)     warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

d)     zasadach udostępniania uczniowi lub jego rodzicom sprawdzonych i ocenionych prac klasowych oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia;

2)     wychowawcę klasy o:

a)     kryteriach i trybie ustalania oceny zachowania,

b)     warunkach i trybie przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego,

c)     uzyskiwaniu wyższych niż przewidziano rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych lub zachowania,

d)     zgłaszaniu zastrzeżeń co do trybu ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych lub zachowania,

e)     sposobach przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia,

f)      skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2.      Na trzy tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy klas informują uczniów i ich rodziców o przewidywanych dla nich rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania w formie pisemnej przekazanej na spotkaniu wychowawców z rodzicami poprzez dziennik elektroniczny, a uczniom na lekcjach w sposób ustny.

3.      W przypadku zagrożenia oceną niedostateczną lub nieodpowiednią, naganną oceną zachowania rodzic jest zobowiązany potwierdzić przyjęcie informacji swoim podpisem. Informację należy przekazać na zebraniu rodziców, spotkaniu indywidualnym lub w razie nieobecności rodzica przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.

4.      Tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej uczniowie zostają poinformowani przez nauczycieli lub wychowawcę klasy o ustalonych ocenach z zajęć edukacyjnych lub zachowania.

5.      Informacje o postępach i trudnościach uczniów mogą być przekazywane ich rodzicom w następujących formach:

1)     w czasie konsultacji, zebrań ogólnoszkolnych lub klasowych;

2)     telefonicznie lub listownie;

3)     poprzez wpis w dzienniku elektronicznym, do dzienniczka ucznia lub zeszytu przedmiotowego;

4)     w ramach zajęć otwartych dla rodziców.

6.      Ocenianie wewnątrzszkolne uczniów jest dostępne dla uczniów i rodziców w bibliotece i na stronie internetowej.

 

 

ROZDZIAŁ 11

Uczniowie 

§ 31

 

1.      Uczniowie mają prawa wynikające w szczególności z Konwencji o prawach dziecka, przepisów oświatowych i niniejszego statutu.

2.      Uczniowie mają prawo do:

1) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i rówieśników;

2) wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi;

3) informacji o programach nauczania i podręcznikach, stawianych wymaganiach, zasadach i kryteriach oceniania;

4) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

5) pomocy indywidualnej w przypadku trudności w nauce;

6) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, zawodowego;

7) organizacji życia szkolnego umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwościami rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

8) korzystania z pomocy stypendialnej lub doraźnej w ramach środków posiadanych przez szkołę.

9) działania na rzecz innych w formie wolontariatu.

3.      Uczniowie mają obowiązek:

1)     regularnego uczestniczenia w zajęciach szkolnych, przedkładania usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach, na piśmie w ciągu 14 dni w formie papierowej lub elektronicznej (poprzez dziennik elektroniczny). W szczególnych warunkach wychowawca może uwzględnić nieobecność ucznia w terminie późniejszym. Nieobecności ucznia usprawiedliwiane są na podstawie zwolnień lekarskich lub zwolnień podpisanych przez rodziców;

2)     aktywnego uczenia się, dopełniania starań o wypełnianie wszystkich poleceń i wymagań nauczycieli, właściwego przygotowywania się do zajęć;

3)     przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego, traktowania z szacunkiem wszystkich dorosłych i rówieśników;

4)     kulturalnego i życzliwego zachowania się na terenie szkoły i poza jej terenem. Nieużywania telefonów komórkowych i innych elektronicznych rejestrujących wizję i dźwięk na terenie szkoły podstawowej z wyłączeniem oddziałów gimnazjalnych, w których wyrażono zgodę na korzystanie z telefonów komórkowych;

5)     dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;

6)     przestrzegania regulaminu uczniowskiego ;

7)     współuczestniczenia w wyborach i w działaniach swoich przedstawicieli we wszystkich organach szkoły;

8)     noszenia mundurków szkolnych na terenie szkoły podstawowej;

9)     noszenia kamizelek odblaskowych w terminie od 1 października do 31 marca;

10)  noszenia stroju galowego w dniach ustalonych przez radę pedagogiczną. 

 

 

§32

 

1.      W szkole obowiązuje system wyróżnień, nagród i kar dla uczniów.

2.      Wobec uczniów wyróżniających się w nauce, zachowaniu i aktywności społecznej stosuje się następujące wyróżnienia i nagrody:

1)     ustna pochwała wychowawcy klasy;

2)     ustna pochwała dyrektora;

3)     nagroda rzeczowa;

4)     wytypowanie ucznia do nagrody dyrektora szkoły;

5)     wytypowanie ucznia do stypendium Rady Miejskiej i Burmistrza Gminy Żukowo;

6)     wytypowanie ucznia do stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego;

7)     wytypowanie ucznia do stypendium Ministra Edukacji Narodowej lub Prezesa Rady Ministrów.

3.      Kryteria i procedury przyznawania nagród określa regulamin przyznawania nagród dla uczniów szkoły.

4.      Wobec uczniów niestosujących się do norm i zasad obowiązujących w szkole i uczniów łamiących zasady niniejszego statutu stosuje się następujący system kar:

1)     ustne upomnienie wychowawcy klasy;

2)     pisemna informacja do rodziców;

3)     pozbawienie przez wychowawcę/dyrektora pełnionych w klasie lub szkole funkcji;

4)     zawieszenie na czas oznaczony prawa do udziału we wszystkich lub określonych zajęciach pozalekcyjnych, w wycieczkach z wyjątkiem tych, podczas których realizowane są elementy obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

5)     obniżenie oceny z zachowania – do najniższej włącznie;

6)     ustne upomnienie dyrektora;

7)     przeniesienie do innej klasy uchwałą rady pedagogicznej;

8)     skreślenie z listy uczniów - wnioskowanie do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

5.      Uczeń, który swoim postępowaniem spowodował krzywdę innych osób, jest zobowiązany do ich przeproszenia i zadośćuczynienia.

6.      Rodzicowi ucznia przysługuje prawo do odwołania się, w terminie 7 dni, od decyzji o ukaraniu, do dyrektora. 

 

ROZDZIAŁ 12

Postanowienia końcowe 

§ 33.

 

 

1.      Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.      Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. 

 

§ 34.

 

1.      W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny, którego zasady określa odrębny regulamin. 

 

§ 35. 

 

1.      Projekt statutu szkoły lub jego zmian przygotowuje i uchwala rada pedagogiczna. Każda zmiana statutu powoduje konieczność sporządzenia tekstu jednolitego. 

 

 

Szukaj